Instutucje UE w Brukseli

Komitet Regionów, Belliard 99-101

To jedna z najmłodszych instytucji unijnych. Powstał na początku lat 90. na mocy traktatu z Maastricht. Jego celem jest włączenie poszczególnych regionów i społeczności lokalnych w cały proces integracji europejskiej.

Komitet Regionów pełni funkcję doradczą. Nie ma możliwości stanowienia prawa obowiązującego na terenie całej Unii, ale za to opiniuje kwestie związane z polityką regionalną i strukturalną, rozwojem regionalnym oraz ochroną zdrowia.

Komisja Europejska, rue Van Maerlant 2

Komisja Europejska obok Parlamentu i Rady UE pełni najważniejsze funkcje. Odpowiada również za wiele istotnych kwestii. To tu zapadają decyzje dotyczące bieżącej polityki unijnej. Komisja jest również organem wykonawczym i zarządzającym działalnością Unii. Odpowiada także za zarządzanie i nadzór nad finansami. W Komisji Europejskiej pracuje wielu tłumaczy, którzy przygotowują tłumaczenia dokumentów na każdy z języków urzędowych obowiązujących na terytorium UE.

Co ciekawe, Komisja Europejska zajmuje w Brukseli niemal 50 budynków.

Rada Unii Europejskiej, Rue de la Loi 175

Rada UE to jeden z trzech najwazniejszych organów unijnych. Jest główną instytucją decyzyjną. Odpowiada też za koordynację ogólnej polityki gospodarczej państw członkowskich oraz kreowanie i wdrażanie polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa. Posiada uprawnienia do zawierania umów międzynarodowych, podejmowania współpracy z policja i sądami oraz do uchwalania budżetu wspólnie z Parlamentem Europejskim.

Parlament Europejski, rue Wiertz /Wiertzstraat

Parlament Europejski reprezentuje interesy wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Jest jednoizbowym organem, którego historia rozpoczyna się w połowie XX wieku. Od 1979 parlamentarzyści wybierani są przez mieszkańców Europy w wyborach bezpośrednich i powszechnych. Wybory odbywają się co pięć lat.

Należy zauważyć, że oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg, jednak komisje i władze klubów znajdują się właśnie w Brukseli. Z kolei w Luksemburgu zlokalizowano sekretariat i bibliotekę Parlamentu. ma zaś swoją siedzibę w Luksemburgu.

Komitet Ekonomiczno – Społeczny

Jest to organ opiniodawczy i doradczy zarówno Rady UE, jak i Komisji Europejskiej. Jego porady dotyczą głównie polityki gospodarczej i społecznej. W skład Komitetu wchodzą trzy główne grupy: pracodawcy, pracownicy oraz inni (np. rolnicy, organizacje pozarządowe czy przedstawiciele wolnych zawodów).

Pozostałe artykuły nt. tego miasta znajdziesz rozwijając MENU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.